ARMORALL Panelių valiklis New car 500ml

Su PVM: 5.99 

Be PVM: 4.95 

Efektyviai valo, suteikia blizgesio, atkuria spalvą vidaus plastikinėms detalėms, vinilui ir gumai.
Sukuria antistatinį sluoksnį apsaugantį paviršius nuo dulkių bei nešvarumų kaupimosi. Malonaus New Car aromato.
Tinka plastikinių, vinilinių ir guminių paviršių valymui. Atnaujina ir atgaivina visų transporto priemonių prietaisų skydelius ir kitus paviršius.
NAUDOJIMAS:
– Gerai suplakite.
– Purkškite tolygiai 15 cm atstumu nuo valomo paviršiaus ir leiskite įsigerti.
– Valykite sausa, švaria, minkšta šluoste iki blizgesio.
– PASTABA: Išbandykite mažame plote. Nenaudokite ant vairo, pavarų svirties, rankinio stabdžio, pedalų bei tose vietose kur nepageidaujamas slidus paviršius.

PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reguliavimus. Sudėtyje angliavandeniliai, C7, n-alkanai, cikliniai, propan-2-olis, baltoji mineralinė alyva, > 30 % alifatinių angliavandenilių, < 5 % kvepalų. Papildomos atsargumo frazės: Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Nuvilkti užterštus drabužius. Išskalbti prieš juos vėl apsivelkant. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Svoris 1 kg

Atsiliepimai

Kol kas atsiliepimų nėra.

Būkite pirmas įvertinęs "ARMORALL Panelių valiklis New car 500ml"

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasĮ parduotuvę